SCHUNCK

Transitie SCHUNCK* Heerlen

Transitie Muziek en Dans

Na het adviestraject in het najaar van 2015 begeleiden wij momenteel de transitie van de muziek & Dans afdeling van SCHUNCK

 


Advies

In het najaar van 2015 heeft Johan Boonekamp samen met Cor Wijn een adviesrapport opgesteld voor SCHUNCK Muziek en Dans. 

 

Na de verzelfstandiging per 1 januari 2016 wilde SCHUNCK* op basis van haar eerder opgestelde beleidsplan een strategisch plan voor

de afdeling Muziek & Dans ontwikkelen. In dit strategisch plan is onder andere weergeven hoe de afdeling in de toekomst dient te functioneren, wat daarvoor nodig is, hoe de afdeling daarvoor moet worden ingericht en hoe de wisselwerking kan zijn met SMK Parkstad.

 

Elementen die daaraan toegevoegd zijn:

 

- een analyse van trends en ontwikkelingen in het land;

- een stip op de horizon: hoe ziet de afdeling er over vier jaar uit?

- een globaal stappenplan: wat is er nodig om daar te komen?

Plan van Aanpak

In het ontwikkelde PvA staat centraal om het muziek- en dansonderwijs in de vrije tijd effectiever te

organiseren, productiegericht te organiseren en de verbinding met de backofficeorganisatie van

SCHUNCK* te verbeteren.

 

Tevens is het van belang muziekeducatie met het huidige personeel van de M&D afdeling zoveel als mogelijk structureel in het primair onderwijs in te zetten op basis van plannen die samen met de Educatieafdeling van SCHUNCK* ontwikkeld worden/zijn. Denk aan het

Provinciaal Masterplan Muziekonderwijs DOOR!.

 

Was in het verleden de Muziekschool Heerlen dé kartrekker op het gebied van muziekeducatie in het

gebied, nu is het tijd dat SCHUNCK* Muziek en Dans deze rol wederom neemt voor gemeente Heerlen en daarbuiten (Parkstad / Heuvelland), samen met andere culturele instellingen en initiatieven, om zo gezamenlijk te werken aan een basisinfrastructuur voor het vrijetijds- en basisonderwijs, waarbij kwalitatief goed muziek- en dansonderwijs voorop staat.

 

 

Waar werken we nu concreet aan?

De transitie is een proces van vele deelonderwerpen en zken die ' geregeld' en ' georganiseerd moeten worden. Kern is dat de menselijke maat altijd voorop moet staan. In het traject bij SCHUNCK* hebben we nu diverse malen de complimenten mogen ontvangen voor de manier van werken, waarbij er steeds weer ruimte gezocht en gevonden wordt om de individuele medewerker maar ook de teams te informeren, maar ook ruimte te geven voor twijfels en angsten.

 

Een greep uit de zaken die we nu aan het ' herinrichten' zijn, waarbij focus op het eindresultaat centraal staat:

 • Flexibiliseren en klantgerichter werken
 • Focus op talentontwikkeling kinderen en jongeren: binnen- en buitenschools
 • Voorname aandacht voor PO
 • Werken aan teamspirit van de afdeling
 • Creativiteit en ondernemendheid de ruimte bieden -> plattere structuur
 • Verbeteren van de  integratie M&D in brede organisatie SCHUNCK*
 • Vaststellen en communiceren nieuwe tarieven
 • Vaststellen functieomschrijvingen (docent VT, docent onderwijs, coördinator)
 • Traject P&O m.b.t. arbeidsvoorwaarden (80/20, 39 weken, projecturen) en samenwerkingsvormen (loondienst, freelance)
 • Afstemmen met politiek en OR.
 • Uitvoeren individuele gesprekken docenten
 • Traject teamvorming: de corporate story M&D
 • Per 3 juni starten van de opleiding en begeleiding docenten groepslessen in het onderwijs
 • Formeren (heterogene) deelwerkgroepen (communicatie, programmering, sfeer lokalen, abonnementsvormen, werkprocessen etc)
 • Her- / beschrijven werkprocessen M&D in samenhang met stafafdelingen
 • Gesprekken met de HaFa verenigingen
 • Planning programma 2016-2017

 


Reactie schrijven

Commentaren: 0